CENTER OF INTELLECTUAL PROPERTY STUDIES AND TECHNOLOGY
TRANSFER of the National Academy of Sciences of Ukraine

 

 

 

 

 Welcome

 News

 Research

 People

 International  projects

 Work  for  Parliament
 and  government  bodies

 Management  of  
 the  National  Academy  of
 Sciences
 intellectual  
 property

 Conferences

 Publications

 HORIZON 2020
 National
 contact  point

 Contacts

 Links

News

 

From Technology Transfer to Knowledge Transfer:

Results of the Joint Ukraine-Estonia Project

 

University of Tartu (Estonia) and the Centre of Intellectual Property and Technology Transfer of NAS of Ukraine, supported by the Ministry of Foreign Affairs of Estonia, implemented the project "Improvement of regulatory and institutional framework of academia – industry knowledge transfer and development of core implementation competencies of knowledge transfer to enhance the knowledge based economy in Ukraine" in 2015-2016.

Within framework of the project has been conducted International Seminar "Knowledge transfer and commercialization of intellectual property by research institutions and universities: improvement of policy and mechanisms in Ukraine, taking into account experience of the EU" on April, 12th, 2016.

        

As a result of the project,  there were prepared and Recommendations on measures of improvement of knowledge transfer between research institutions, universities and enterprises in Ukraine, basing on the experience of the EU.

Recommendations "Facilitation of Knowledge Transfer in Ukraine between Research Organizations, Universities and Industry"

 Also within the project the series of lectures for students have been organized "Protection and commercialization of intellectual property rights and knowledge transfer in universities and research organizations of the EU Member states and Ukraine".

The course was devoted to the modern approaches and practices of knowledge transfer and commercialization of intellectual property rights in the European Union and Ukraine. The course was read by the specialists from the Tartu University and Center of Intellectual Property and Technology Transfer of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Lectures were held on 13, 14, 15 April, 2016 at the Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman with participation of 40 students from Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman and Institute of Intellectual Property of the National University “Odessa Law Academy” and other universities. At the end listeners were awarded with Certificate

The course program and information about the lecturers

Preparation of the Recommendations was facilitated by the contacts of the CIPTT’s specialists with colleagues from the high education institutions of Estonia: i.e. visit to Tarty University, Office of Research and Development, visit to School of Economics and Business Administration (University of Tartu) where the seminar „Research and innovation system in Ukraine“ was held, visit to Mektory Center of the Tallinn Technology University and to Law School of Tartu University, Faculty of Intellectual Property.

Report on fulfillment of the Project “Theoretical, methodological and empirical background report , 2016

 

 

Від передачі технологій до передачі знань:

результати спільного українсько-естонського проекту

Університетом м. Тарту (Естонія) та Центром інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії у 2015-2016 здійснювався проект Вдосконалення нормативно-правового та інституційного регулювання трансферу знань з наукових установ та вищих навчальних закладів до промислового сектору та розробка ключових заходів із трансферу знань для впровадження в Україні економіки, заснованої на знаннях.

В рамках цього проекту було проведено Міжнародний семінар Передача знань та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності науковими установами та університетами: вдосконалення політики та механізмів в Україні з врахуванням досвіду ЄС, який відбувся 12 квітня, 2016 р.(готель “Україна”, Київ, вул. Інститутська 4, Конференц-зал “Маріїнський”).

Програма семінару

В результаті роботи семінару були підготовлені та направлені органам виконавчої влади України рекомендації щодо заходів із вдосконалення передачі знань в Україні між науковими установами, університетами та підприємствами з урахуванням досвіду ЄС.

Рекомендації Вдосконалення передачі знань в Україні між науково-дослідними
 установами, університетами та промисловістю

 В рамках проекту також було прочитано курс лекцій для студентів Охорона та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності та передача знань в університетах і науково-дослідних організаціях держав-членів ЄС та України 13,14,15 квітня 2016 р. на базі ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Курс присвячено сучасним підходам та практиці передачі знань і комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності в Європейському Союзі та Україні. Курс читали фахівці Тартуського університету і ЦІВПТ НАН України.

Програма курсу та і інформація щодо лекторів

Підготовці проекта сприяли контакти співробітників Центру з колегами з ВНЗ Естонії: візит до Університету м.Тарту (відділ з досліджень та розробок), візит до Школи економіки та бізнес-адміністрування (Університету Тарту), де було проведено семінар Науково-дослідна та інноваційна системи України, візит до Центру трансферу технологій МЕКТОРІ Талліннського технологічного університету, а також – до Школи права Університету Тарту, факультет інтелектуальної власності.  

Звіт про виконання проекту (англійською), 2016

 

OPENING OF THE PROJECT

Academia – Industry Knowledge Transfer Project

 

“Improvement of regulatory and institutional framework of academia – industry knowledge transfer and development of core implementation competencies of knowledge transfer to enhance the knowledge based economy in Ukraineee"

The project is financed from the development cooperation and humanitarian aid fund of the Ministry of Foreign Affairs of Estonia.

The general purpose of the project is to improve knowledge transfer in Ukraine through the following activities:

1) preparation of the recommendations for academia in Ukraine to facilitate academia-industry knowledge transfer;

2) preparation of the political recommendation to improve regulatory and institutional framework in academia-industry knowledge transfer;

3) enhancement of awareness and competencies on knowledge transfer.

The duration of the project: 1 June 2015 - 1 July 2016.

 Press release of the Project

Main experts of the Project:

 Dr. Aleksei Kelli

 Dr. Kadri Ukrainski

Dr. Yuriy Kapitsa

 Dr. Karina Shakhbazian

Сontact person in Ukraine:

Karina Shahbazjan

Dr., Senior researcherr

Centre of Intellectual Property and Technology Transfer

(National Academy of Sciences of Ukraine)

Ukraine 01601 Kiev,

Volodimirska Str. 54

tel. (380-44) 239-67-64

fax. (380-44) 235-52-83

e-mail: karina@nas.gov.ua

 

Університет м. Тарту (Естонія) та Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України розпочали проект

"Вдосконалення нормативно-правового та інституційного регулювання трансферу знань з наукових установ та вищих навчальних закладів до промислового сектору та розробка ключових заходів із трансферу знань для впровадження в Україні економіки, заснованої на знаннях"

Проект фінансується Фондом із розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги Міністерства закордонних справ Естонії.

Загальна мета проекту - вдосконалення процесу передачі знань в Україні через наступні заходи:

1) підготовка рекомендацій для наукових установ та вищих навчальних закладів для прискорення передачі знань з наукової сфери до промисловості;

2)  підготовка пропозицій щодо політичних заходів з регулювання та інституційної діяльності для прискорення передачі знань науковими установами та вищими навчальними закладами до промисловості

3)  підвищення рівня інформованості й компетентності в галузі передачі знань.

Тривалість проекту: 1 червня 2015 - 1 липня 2016.

Прес-реліз проекту

Головні експерти проекту::

Олексій Келлі, PhD

 Кадрі Українські, PhD

 Юрій Капіца, к.ю.н.

 Каріна Шахбазян, к.ю.н.

Контакти:

Каріна Шахбазян

к.ю.н.,  Центр інтелектуальної власності  

та передачі технологій НАН України

вул.Володимирська, 54, Київ 01601

тел. (380-44) 239-67-59

fax. (380-44) 235-52-83

e-mail: karina@nas.gov.ua